ELDECO

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) (dále jen „GDPR“).

Kdo jsme a jak nás kontaktovat:

Správcem osobních údajů je česká společnost:
ELDECO s.r.o.
Křenova 438/7,
162 00 Praha 6
IČ: 28542347
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 149107.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím emailu info@eldeco.cz nebo telefonu 222 984 764.

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • název společnosti;
 • e-mail;
 • telefonní číslo;
 • sídlo společnosti;
 • adresa (dále jen „osobní údaje“)

Účel doba zpracování:

Osobní údaje zpracováváme za následujícími účely: vyřízení vašeho dotazu, podání obchodní nabídky, plnění smlouvy, vyřízení případných reklamací či sporů o plnění smlouvy, plnění daňových a dalších zákonných povinností, marketingové účely a sdílení nabídek společnosti (pouze pokud nám k tomu udělíte souhlas). Tyto údaje budou zpracovány po dobu 10 let.

Právní základ zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovávány z různých právních důvodů. V nezbytné míře zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění uzavřené smlouvy. Cookies monitorující návštěvnost našich webových stránek zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Pro marketingové účely osobní údaje zpracováváme na základě uděleného souhlasu (pokud k jeho udělení dojde).

Zpracovatelé:

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran, kteří jsou tzv. zpracovateli osobních údajů. Níže najdete jejich jmenovitý seznam. Využíváme pouze zpracovatele v Evropské unii. Se všemi zpracovateli byla uzavřena odpovídající zpracovatelská smlouva.

 • Poskytovatel softwaru STORMWARE s.r.o.
 • Společnost EDAAT, s.r.o.
 • Společnost AITOM Digital s.r.o.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 • Dodavatelé stavebních a dalších prací, materiálu a služeb, kteří s námi spolupracují na realizaci Vaší objednávky

Cookies

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek, považujeme za nás oprávněný zájem. Oprávněný zájem shledáváme v možnosti zefektivňovat poskytované služby a rozvíjet naši podnikatelskou činnost. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o fungování cookies najdete zde.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR a dalších závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.

Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Osobní údaje, které zpracováváme v listinné podobě, jsou uloženy v uzamykatelné kanceláři a jsou zabezpečeny proti zneužití.

Vaše práva

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

 • Právo požadovat přístup k osobním údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů, které společnost zpracovává.
 • Právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že společnost musí osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmí dále zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
  • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit; 
  • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení použití osobních údajů; 
  • jestliže již společnost osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže jste vznesli námitku proti zpracování specifikovanou níže, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 • Právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se nevztahuje na ty osobní údaje, které z důvodu možného soudního sporu (např. pro způsobenou škodu, vymáhání bezdůvodného obohacení apod.) a na základě právních předpisů účinných v České republice, společnost uchovává i po ukončení smlouvy nebo po pominutí oprávněného zájmu.
 • Právo na přenositelnost údajů. Jste oprávněni nás žádat, aby společnost osobní údaje poskytla za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo společnost osobní údaje sama předala jinému správci osobních údajů. Toto právo však můžete uplatnit pouze ohledně těch údajů, které Společnost zpracovává automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy. 
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost jste oprávněni podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 • V případě, že Společnost osobní údaje zpracovává pro účely svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob, jste oprávněni kdykoliv vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Pokud takovou námitku vznesete, bude společnost oprávněna v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.